VA1. Kimchi Jeon 김치전 泡菜煎饼

Kimchi pancake.

    $12.95
    Vegetarian